Правила

 

Общи условия

Официални правила за участие в играта

"Участвай в играта на Чио пуканки и можеш да спечелиш награда"

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като "Официални Правила").

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.   Организатор на Играта е „Интерснак България" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130577464, със седалище и адрес на управление: София, 1505, бул. Ситняково 48, Сердика Център, ет.6, наричан по-долу „Организатор“.

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на Интернет страницата: www.promo.chio.bg.

3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет страницата: www.promo.chio.bg. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 3 от раздел 1, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

5. Повече информация може да бъде получена на потребителската линия на „Интерснак България" ЕООД: 02 948 69 69

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между 05.11.2018 – 13.12.2018 (включително) на територията на Република България. „Интерснак България" ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 05.11.2018,  като тов а обстоятелств о следв а да е надлежно обяв ено в съ отв етств ие с  Раздел 1, т. 3 по-горе.

2. След приключване на Играта, Организаторите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава.

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.    Право да участват в играта имат всички пълнолетни дееспособни физически лица, с изключение на служителите на „Интерснак България" ЕООД и „Уапи България“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

2.   Участието в Играта за награди е обвързано с едновременното закупуване на поне 3 /три/ броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г)

/наричани за краткост промоционални продукти/ в комбинация или от един вид наведнъж от търговски обект на територията на Република България, в срока на провеждане на промоционалната кампания и регистрация на номера на касовата бележка от съответната покупка по начин, указан по-долураздел 4, точка 1.

3. Участници, регистрирали касови бележки за закупени промоционални продукти, участват в томбола за спечелване на награди микровълнова фурна или кашон с Чио пуканки.  Регистрирането на номера на една касова бележка, удостоверяваща закупуването на поне 3 /три/ броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г) дава право на участие за тегленето за седмичните награди.

4. Броят включвания на един участник в тегления е пропорционален на броя регистрирани номера от касови бележки за участие. Например: При регистрация на 5 /пет/касови бележки, всяка от която съдържа като минимално условие поне 3 /три/ броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г), участникът ще бъде включен пет пъти в тегленията за награда.

 

Забележка: Ако една касова бележка съдържа кратно на 3 броя от промоционалните продукти, това не дава право тя да се регистрира два пъти, тъй като условието е да има поне 3 броя промоционални продукти.

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1.   Участване за награди

Стъпка 1 : Закупете минимум три от промоционалните продукти описани в Раздел 3, т. 2.

Стъпка 2 : Регистрирайте кода на касовата бележка на интернет страницата www.promo.chio.bg. За код на касова бележка се счита номерът долу в ляво преди текста ФИСКАЛЕН БОН.

1.1. Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

1.2. Всеки регистриран брой касови бележки се натрупва за участие в тегленията на наградите.

1.3. При регистрация на номер на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването на поне 3 или повече броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г), участникът се включва автоматично в съответното теглене за награда. В случай че спечели награда, участникът губи правото си за участие за награда занапред, считано от момента на уведомяването му по телефон и/или имейл относно спечелването на съответната награда.

1.4. Уникалният идентификатор на всеки участник е създаденият му профил на сайт  www.promo.chio.bg, имейл адресът и телефоннният му номер. За да може да натрупа регистрации за участие в тегленето на наградите, участникът трябва да регистрира касови бележки от един и същ профил на сайта, съответно да посочи същия имейл при регистрацията си за участие в играта на интернет страницата: www.promo.chio.bg, за да може системата да отброи правилно успешно регистрираните касови бележки.

1.5. Всеки участник може да регистрира максимум 5 касови бележки на д ен.

2.    Награди

2.1. За периода на играта от 5 седмици Организаторът ще раздададе общо 60 броя награди – 10 броя микровълнови фурни и 50 броя кашони с Чио пуканки чрез 10 тегления на победители. Всяко теглене е на случаен принцип, а наградите са 1 брой микровълнова фурна и 5 броя кашони Чио пуканки.

3.   Теглене на наградите:

3.1. Наградите ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на комисия, определена от Организатора.

3.2. Наградите ще се теглят два пъти на седмица ( понеделник и четвъртък), стартирайки от 12.11(12.11, 15.11, 19.11, 22.11, 26.11, 29.11, 03.12, 06.12, 10.12, 13.12). В тях ще се включат всички регистрирани кодове от касови бележки, удостоверяващи закупуването на поне 3 /три/ броя продукти от марката Чио пуканки (Сол 80г, Масло 80г, Сирене 80г, Карамел 90г), считано от началото на Играта до 24.00 часа на предишния ден. Всяко теглене за период от 5 седмици ще се теглят 6 печеливши и 3 резерви.

3.3. Печелившите ще бъдат обявявани на Интернет страницата: www.promo.shio.bg и ще бъдат информирани с мейл в рамките на 48 часа от изтеглянето им.

3.4. Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник един и същ имейл и/или телефон) за периода на Играта!

3.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организатора не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.

3.6. ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, В СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ, КАКТО И ВЪНШНИТЕ ОПАКОВКИ НА ПУКАНКИТЕ (ФОЛИРАНАТА ОПАКОВКА) И ТРЯБВА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.

3.7. С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА, ОРГАНИЗАТОРИТЕ БЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВАТ НАГРАДИ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПЕЧЕЛИВШИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ!

 

4.   Получаване на наградите:

4.1. Печелившите участници ще бъдат известени на Интернет страницата www.promo.chio.bg и чрез имейл и/или телефон, в отговор на който в рамките на 5 работни дни могат да заявят адрес за получаване на наградата. Ще бъдат поискани личните им данни с цел попълване на служебна бележка съгласно ЗДДФЛ за награди с пазарна стойност над 30 (тридесет) лева. Ако печелившите не потвърдят наградите си след изпращането на известието в посочения срок, губят правото си да получат наградата. В този случай Организаторът обявява за печеливш първия по ред участник, изтеглен като резерва от съответната томбола и връчва наградата по реда, установен по-горе. При непотвърждаване на получаването на известие за наградата от първия по ред участник, изтеглен като резерва, процедурата продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата, и така до изчерпване броя на изтеглените резерви. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.

4.2. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето в рамките на 10 работни дни може да бъде получена наградата. За непотърсени награди в този срок, ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата до изчерпване броя на изтеглените резерви.

4.3. Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия и поеме задължението  да  му  я  предаде  в  тридневен  срок  от  получаването.  В  този  случай Организаторът не носи отговорност за получаване на наградата от спечелилия участник.

4.4. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност,  предоставени на куриера печеливша касова бележка и трите броя външни опаковки на пуканките (фолираната опаковка)

4.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

4.6. Интерснак България“ ЕООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка на награди.

4.7. Организаторът се задължава едновременно с изпращане на наградата на всеки спечелил участник да предостави и 2бр служебни бележки по образец, от които да е видна стойността на съответната награда. Всяка предметна награда, получена при участие в настоящата игра и при спазване на тези Официални правила, която е с пазарна стойност над 30 (тридесет) лева, подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ. Организаторът, чрез куриера ще изисква едно копие от служебната бележка, чрез обратна разписка.

 

РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 и на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите.

2. С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие личните му/ѝ данни, включително име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка (наричани по-долу “Лични  данни”) да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор  на лични данни, с цел проверяване правото на Участника да участва в Играта и с цел избиране на печелившите участници, както и от Промоутъра във връзка с организирането на Играта. Съгласието се дава за срок от 5 години (наричан по-долу “Срок на съгласието”) и се отнася до всички изброени по-горе категории лични данни. Личните данни могат да бъдат обработвани автоматично (ако са в електронна форма), или не-автоматично (ако са в печатна форма). Предоставянето на лични данни е изцяло доброволно. Участникът потвърждава верността и точността на предоставените лични данни и се задължава да уведоми незабавно администратора, за всяка промяна в личните данни. Участникът потвърждава, че е наясно, че има право на защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на Личните данни (както и други приложими нормативни актове), а именно – Участникът има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да дължи заплащане за това, чрез изпращане на писмено искане на адреса на Организатора. Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на Участниците, чиито лични данни се обработват, а именно: Право на достъп; Право на коригиране на неточни или непълни данни; Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на ограничение на обработването; Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. В случай на съмнение относно това, дали администраторът или лицето обработващо личните данни, спазва правата на Участника, Участникът има право да поиска обяснение за това от администратора или обработващия личните данни, както и да изисква извършване на необходимите коригиращи действия от страна на администратора или лицето, обработващо личните данни. Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Организаторът не трансферира обработваните лични данни на трети страни, които не са членки на ЕС, и на международни организации. С участието си в Играта Участникът дава своето съгласие, по смисъла на Закона за електронната търговия, да получава маркетингови материали от Организатора с информация относно неговите продукти и услуги, както и относно мероприятия, организирани от Организатора, в рамките на Срока на съгласието. Участникът може по всяко време да оттегли своето съгласие за получаване на маркетингови материали, в писмен вид или лично, на адреса на Организатора, или по имейл.

 

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.  С регистрацията на касова бележка за закупени промоционални продукти Участникът заявява, че приема тези Официални Правила и се съгласява да ги спазва.

2. Организаторите на Играта не са длъжни да водят кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

3. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласиечрез намесата на компетентните органи.

4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.), които възпрепятстват реализацията на играта и/или доставката на наградата.

5. Организаторът на Играта не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.

6. За изграждане на интернет платформата на играта и администриране на процесите по регистрация на участниците, включването им в томболите за награди и изтегляне на печелившите участници Организаторът ползва услугите на “Уапи България“ ЕООД, ЕИК 204211089, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Позитано 2 ет.6 офис. 7, представлявано от Сирил Гутие.

7. За доставка на наградите на спечелилите участници, Организаторът ползва услугите на „Спиди“ АД с ЕИК BG 131371780 с адрес: гр. София ул. Самоковско шосе 2Л.

8. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.