Срокът за получаване на награди е удължен до 29.02.2020 г.

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ЕСЕННА ИГРА НА CHIO

 

Общи разпоредби

1. Тази игра се организира от "Интерснак България" ЕООД с търговски адрес 1505 София, бул. Ситняково 48, МОЛ Сердика, Офис сграда, етаж 6

2. 2. Период на Играта: от 21.10.2019 до 12.01.2020 г.

3. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора.

4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички дееспособни физически лица, закупили продукти Chio Чипс с промоционална лента, указващи промоцията.

5. Участвайки в тази Игра, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват  тези правила и техните разпоредби.

 

Раздел II

Механизъм на Играта

6. МЕХАНИЗЪМ: За да участва в играта, потребителят трябва да закупи кои и да е от следните пакети:

6.1 CHIO чипс с промоционална лента: Chio класически чипс (65г, 140г и 255г), Chio къдрав чипс (Intense 65г и 135г).

6.2 Участникът може да открие, вложен в опаковките талон с уникален код, чрез който има възможност да спечели Bluetooth колонка JBL. Той трябва да регистрира кода на www.chio.bg, за да разбере веднага дали печели.

Дигиталната игра на сайта на Chio (www.chio.bg) ще се проведе в периода 21.10-12.01.2020 г. Всеки участник, закупил една от промоционалните опаковки на Chio чипс с талон с уникален код, може да регистрира кода на www.chio.bg, да завърти дигиталното колело на Chio и да провери на момента дали печели 1 от 1 000 Bluetooth колонки JBL. Всеки код може да бъде регистриран само веднъж.

6.3 Участникът, закупил една от промоционалните опаковки на Chio Чипс, може да открие и талони за една от следните награди, изписани на талона, вложен в опаковката: Chio Чипс 20 г или Chio пуканки 80г.

Общият брой на всички промоционални опаковки Chio чипс, участващи в промоционалната игра е 2 100 000. Из всички тези опаковки с промоционална лента (върху опаковките на чипс) има промоционални талони, от които 262 500 указващи, че потребителят печели опаковка от Chio Пуканки 80г., 262 500 промоционални талона, указващи, че потребителят печели опаковка от Chio Чипс 20 г. и 1 575 000 промоционални талона с уникален код, който участниците могат да регистрират на сайта на Chio (www.chio.bg) и имат шанс да спечелят 1 от 1 000 Bluetooth колонки JBL. Общият брой на печелившите опаковки Chio чипс, с които се печели една от наградите: Chio Чипс 20 г., Chio пуканки 80г., е 525 000 броя от общо 2 100 000 броя опаковки, участващи в промоционалната игра.

Всички талони, намиращи се в опаковките Chio чипс с илюстрирана награда, комуникиращи промоцията, са печеливши. За да може да получи своите Chio Чипс 20г и Chio Пуканки 80г, участникът трябва да запази печелившия талон, да го предаде в един от магазините - наградни центрове в цялата страна, в срок до 01.02.2020 г. В случай че участник не потърси своята наградата в срок до 01.02.2020 г., се счита, че той се отказва от нея.  Пълният списък на магазините-наградни центрове и техните адреси ще бъде публикуван на www.chio.bg за целия период на Играта, като сред тях е и електронния магазин www.eBag.bg, получаването на наградите от който, се извършва по долупосочения начин. Един спечелен талон дава право на 1 брой безплатни Chio Чипс 20г и респективно на 1 брой Chio пуканки от 80г. Не се допуска замяна на спечелените  талони или на получените в тяхна замяна награди Chio чипс 80г  или Chio пуканки 80г за други продукти, ваучери или за паричната им равностойност. Всяка от спечелените награди Chio чипс 20г или Chio пуканки 80г (независимо от мястото на покупка на продуктите на Chio чипс, участващи в промоцията), може да бъде заявена за получаване от спечелилия я участник в срок до 01.02.2020г. и на сайта на онлайн магазина eBag.bg - www.ebag.bg, където до продуктитите на Chio чипс ще е наличен коментар с опция за заявяване получаването на наградата.  Получаването на наградата заявена по този начин е възможно само след извършване на покупка, на каквито и да е стоки от онлайн-магазина eBag.bg, при условията за покупка и доставка на стоки от този онлайн-магазин и съгласно Общите условия на онлайн магазина eBag.bg, обявени на сайта им (в това число, но не само условията за минимална стойност на поръчката, цени и начин на плащане на поръчката, възможни места за доставка, заплащане на пощенски и транспортни услуги за доставка на поръчката и др.). Наградата се получава от куриер на eBag.bg. на посочения адрес за доставка на стоките закупени от онлайн-магазина eBag.bg едновременно с доставката на поръчаните стоки. За получаването на наградата е необходимо спечелилият участник да е запазил печелившия талон и да го предаде на куриера, извършващ доставката. Не се дължат разноски за доставка на наградата отделно от дължимите разноски за поръчаните стоки от eBag.bg и тяхната доставка.

Участникът закупил една от промоционалните опаковките на Chio чипс, в която има талон с уникален код може да участва в спечелването на 1 от 1000 Bluetooth колонки JBL по следния начин: в периода на играта (21.10.2019 – 12.01.2020 г.) участникът трябва да регистрира уникалният код от талона на www.chio.bg, да завърти дигиталното колело на Chio и ако като види, че печели Bluetooth колонка JBL, трябва да въведе коректно своите данни. В срок от 5 дни след подаване на коректни данни, наши представители ще се свържат с участника, спечелил награда. Наградите ще бъдат изпратени с куриер, до посочени от победителите адреси, най-късно до 01.02.2020 г. Получаването на наградата се извършва лично. За получаването на наградата спечелилият я участник следва да предаде печелившия талон на куриера и съответно да се подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата, при което се проверява и самоличността на получателя, съгласно въведените по горния начин данни.

Интерснак България не носи отговорност, ако данните подадени от победителите са некоректно попълнени и това попречи да бъде осъществена връзка с тях. Интерснак България не носи отговорност в случай че победителите не отговарят на посочените от тях телефонни номера.

 

Раздел III

Награди

7. Награден фонд:

-  Chio Чипс 20г – 262 500 броя

- Chio Пуканки 80 г – 262 500 броя 

- Bluetooth колонки JBL - 1000 броя

Горните награди са разпределени из всички опаковки Chio чипс с промоционална лента, комуникираща промоцията и всеки потребител, закупил който и да е от тези продукти, има шанс да спечели някоя от горепосочените награди, намиращи се под формата на талон или чрез талоните с уникален код. 

 

Раздел IV ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 и на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта единствено за следните цели: провеждане на Играта, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите.

С участието си в Играта Участниците дават изричното си съгласие да предоставят личните си данни, включително име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес за доставка (наричани по-долу “Лични данни”), които да бъдат събирани и обработвани от Промоутъра, в качеството му на администратор на лични данни, както и данните да бъдат обработвани впоследствие, чрез Организатора, в качеството му на лице, обработващо лични данни, в случай че се наложи събиране на лични данни с цел проверяване правото на Участника да участва в Играта. Съгласието за ползване на личните данни, в случай че бъдат такива са предоставени от Участниците, се дава за срок от 5 години (наричан по-долу “Срок на съгласието”) и се отнася до всички изброени по-горе категории лични данни. Личните данни могат да бъдат обработвани автоматично (ако са в електронна форма), или не-автоматично (ако са в печатна форма). Предоставянето на лични данни е изцяло доброволно. Участникът потвърждава верността и точността на предоставените лични данни и се задължава да уведоми незабавно администратора, за всяка промяна в личните данни. Участникът потвърждава, че е наясно, че има право на защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на Личните данни (както и други приложими нормативни актове), а именно – Участникът има право да оттегли съгласието си по всяко време, без да дължи заплащане за това, чрез изпращане на писмено искане на адреса на Промоутъра. Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на Участниците, чиито лични данни се обработват, а именно: Право на достъп; Право на коригиране на неточни или непълни данни; Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на ограничение на обработването; Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. В случай на съмнение относно това, дали администраторът или лицето обработващо личните данни, спазва правата на Участника, Участникът има право да поиска обяснение за това от администратора или обработващия личните данни, както и да изисква извършване на необходимите коригиращи действия от страна на администратора или лицето, обработващо личните данни. Във всички случаи Участникът има право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния административен съд.

Организаторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Организаторът не трансферира обработваните лични данни на трети страни, които не са членки на ЕС, и на международни организации.

 

Раздел V

Други

8. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите официални правила  на Играта. Те ще бъдат достъпни на следния линк http://chio.bg за целия период на промоцията.

9. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Играта, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: http://chio.bg

10. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това публично, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

11. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

12. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи и съгласно българското законодателство

 

За контакти с организатора на Играта: 0877675800 (в работни дни от 10:00 до 17:00 часа)